Програма

Програма

Програмата по която ще се проведе симпозиумът:

25.03.2023 г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №1

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 
08:30 - 14:00 Ч.

09:00 – 09:30 ч. – Официално откриване

зала 1

Сесия 1

Модератори: проф. д-р Р. Маджов, д-р Ц. Йоцов
09:30 – 09:40 ч.
Усложнена дебелочревна дивертикулоза: Диагностично – терапевтична стратегия

Маджов Р.
УМБАЛ „Света Марина“ Варна

09:40 – 09:50 ч. 
Morbus Crohn - какво е мястото на хирургията в съвременното лечение

Дончев Р., А. Субасис, Н. Калчев, И. Дудулов
МБАЛ „Св. Каридад“ Пловдив

09:50 – 10:00 ч. 
Анална тонометрия при заболявания в перианалната област

Балабанова М., Т. Делийски
МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

10:00 – 10:10 ч.
Особености в патофизиологията, патогенезата, микробиологичния спектър и терапевтичното поведение при пациенти с периапендикуларни абсцеси

Ников Хр., Пл. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов 
Втора Клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна. 
Медицински университет – Варна

10:10- 10:20 ч. 
ERAS Протоколите в спешната дебелочревна хирургия – пожелание и реалност 

Димитров В., С. Илиев, П. Владова, А. Габърски
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен

10:20 – 10:30 ч. 
Лапароскопска експлорация на екстрахепатални жлъчни пътища

Йоцов Ц.,1,2 П. Каменова1, И. Йоцов1
1. УМБАЛ "Медика Русе"
2. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, РУ „Ангел Кънчев“;

10:30 – 10:40 ч. 
“Mixed reality” (смесена реалност) или виртуална реалност в операционната зала

Дончев Р1,2., Меро Г.2, Баниш М.2, Кайзер Г.М.2
1. МБАЛ "Св. Каридад" Пловдив
2. Клиника по обща и висцерална хирургия Санкт Бернад хоспитал, Камп-Линтфорт, Нордрейн-Вестфалия, Германия

10:40– 11:00 ч. 
Дискусия
Сесия 2

Модератори: проф. д-р К. Драганов, д-р М. Караманлиев
11:30 – 11:40 ч. 
Робот – асистирана абдоминална хирургия – четири годишен едноцветен опит 

Драганов К., А.Петреска, В.Маринов, Н.Кътев, А.Стилянова, Е.Стоянова
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ София

11:40 – 11:50 ч. 
Cephalic cut-down техника за инсерция на порт-а-кат система при онкологични пациенти – успеваемост и усложнения

Шошкова М1, М. Караманлиев1, Петрова И1, Йоцов Ц.1,2, Иванов И1, Димитров Д 1
1. Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Георги Странски“ – Плевен, Факултет „Медицина“. 
2. Медицински университет – Плевен

11:50– 12:00 ч. 
Приложение на ICG при сентинелна лимфна биопсия на малигнен меланом

Петрова Ив., М. Караманлиев, М. Шошкова, Й. Иванов, В. Киров, Б. Анатолиева, Д. Димитров
Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Георги Странски“ – Плевен

12:00 – 12:10 ч. 
Инициален опит за неосфинктерогенеза с колоанална анастомоза при хирургия на нисък ректален карцином

Маслянков С., М.Момчилова, Цв.Попов, В.Павлов, М.Соколов
Втора хирургия, МУ – София, УМБАЛ „Александровска“

12:10 – 12:20 ч. 
Панкреатична резекционна хирургия – „СТАРИТЕ“ проблеми все още чакат решение

Драганов К., А.Петреска, Е.Даскалова, В.Маринов
Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ София

12:20 - 12:30 ч.
Нутритивен статус и хранителна поддръжка на пациентите с малигнена чревна обструкция от колоректален карцином

Илиев С., П. Владова, А. Габърски, В. Димитров
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ – Плевен

12:30 - 12:40 ч.
Модифицирана операция на Каридакис при пациенти със сакро – концигеален пилонидален синус

Стоянов С., С. Симеонов
УМБАЛ „Канев“ Русе

12:40- 12:50 ч.
Спонтанна руптура на проксимален уретер при уролитиаза

Георгиев М., Кр. Янев, В. Василев, В. Йотовски, Сл. Котова
Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“

12:50 - 13:00 ч.
Дискусия
Сесия 3

Модератори: доц. д-р Г. Гърбев, доц. д-р Св. Маслянков
14:00 – 14:10 ч .
Избор на протезен материал при лапароскопска ингвинална херниопластика

Гърбев Г., И. Живков, Ц. Ангелова, Е. Георгиева
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

14:10 – 14:20 ч. 
Лапароскопски методи за лечение на ахалазията

Живков И., Ц. Ангелова, Е. Георгиева, Гърбев Г.
Първа Градска болница - София

14:20 – 14:30 ч. 
Комплексно лечение на кървящи стомашни варици в следствие на портална хипертония

С. Симеонов, Ил. Георгиев, К. Карахристов, Д. Велиев, Ах. Ахмедов
Отделение по обща хирургия - УМБАЛ “Канев” АД, Русе

14:30 – 14:40 ч. 
Актуален поглед към метода THD (трансаналната хемороидална деартериализация ) - ефективност, предимства и недостатъци

Субасис А, Дончев Р., Милески З., Дудулов И.
Отделение по обща хирургия, МБАЛ “Св. Каридад”- Пловдив

14:40 – 14:50 ч. 
Флуоресцентна холангеография

Йоцов Ц.1,2, Каменова П.1,2, Вричева А.1, Йоцов И.1
1. УМБАЛ "Медика Русе"
2. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, РУ „Ангел Кънчев“;

14:50 – 15:00 ч.
Избор на пластичен материал при хирургия на хернии на предна коремна стена

Канелова К., Шумарова С., Петрова Н., Попов Цв., Маслянков Св., Тошев С., Арабаджиев А., Соколов М.
Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МУ – София

15:00 – 15:10 ч.
Автохемотрансфузия - бюрократични пречки пред въвеждането й в рутинната практика

Д. Георгиев, Т. Делийски
МБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен

15:10 – 15:20 ч.
Диагностика и лечение на херния по Амианд 

Илиев И.
УМБАЛ „Канев“ Русе

15:20 – 15:30 ч.
Дискусия
Сесия 4

Модератори: проф. д-р Д. Димитров, проф. д-р Г. Байчев
16:00 – 16:10 ч. 
Съвременни аспекти при мултидисциплинарния подход в лечението на рака на гърдата

Илиева И., Е. Далева, Т. Делийски 
МБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен

16:10 – 16:20 ч.
Нарастващото значение на онкопластичната хирургия за лечението и качеството на живот при пациенти с карцином на гърдата

Попов Цв., А. Арабаджиев, М. Момчилова, В. Павлов, М. Соколов, К. Канелова, И. Митева, Св. Маслянков
Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МУ – София

16:20 – 16:30 ч. 
Кисти на млечната жлеза-образни характеристики и клинично поведение

Н. Цоневски, С. Амири, Г. Байчев, Д. Йорданов, А. Димитрова, В. Йорданов
Клиника по гръдна хирургия - ВМА София

16:30 – 16:40 ч. 
Ретроградно маркиране на аксилата – възможност за намаляванае на хирургичните усложнения след хирургия на гърдата

Митева Ир.1, М.Василева2, Цв.Попов1, В.Павлов1, М.Соколов1, Св.Маслянков1
1 УМБАЛ „Александровска“ София,
2 Медицински комплекс „Д-р Щерев“

16:40 – 16:50 ч.
Сентинелна аксиларна лимфна дисекция с индоцианин грийн – видео презентация

Караманлиев М1,3., Ц. Йоцов1,2, И. Петрова1,3, М. Шошкова1,3, Й. Иванов1,3,  Д. Димитров1,3 
1.Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Георги Странски“ – Плевен, 
2. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
3. Факултет „Медицина“, Медицински университет – Плевен.

16:50 – 17:00 ч. 
Проф. Парашкев Стоянов - многото лица на хирурга

Байчев Г.
Военномедицинска академия - София

17:00 - 17:10 ч.
Лапароскопска спленектомия при необичайни индикации

Филипов Е., Делийски Т., Райчева Ц.
МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен, Клиника по хирургия

17:10 - 17:20 ч.
Хирургично лечение при остър панкреатит

Иванов В., Костадинов Р., Тричков Цв., Михайлов В., Сираков В., Мърваков Ст., Иванов И., Еюпав Е., Груда Е., Добрев Ст., Владов Н.
Клиниката по Жлъчно-Чернодробна и Панкреатична Хирургия към ВМА София

17:20 - 17:30 ч.
Съвременни аспекти в хирургичното лечение на стомашния карцином

Тричков Цв.1, В. Михайлов1, В. Иванов1, Р. Костадинов1, В. Сираков1, Е. Еюпов1, И. Иванов1, Ст. Мърваков1, Е. Груда2, Ст. Добрев2, Н. Владов1
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология, Военномедицинска Академия, София.
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия, София.

17:30 - 17:40 ч.
Екстремна чернодробна хирургия

Р. Костадинов1, Цв. Тричков1, В. Михайлов1, В. Иванов1, В. Сираков1, Ст. Мърваков1, И. Иванов1, Е. Еюпов1, Е. Груда2, 2 Ст. Добрев2, Н. Владов2
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология, Военномедицинска Академия, София.
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия, София.

17:40 - 17:50 ч.
Операция на Милиган - Морган при хемороидална болест 

Ристески Д., С. Симеонов
УМБАЛ „Канев“ Русе

17:50 - 18:00 ч.
Дискусия

25.03.2023 г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №2

Сесия 1

Модератори: проф. д-р П. Стефанова, д-р Н. Толекова
09:30 – 10:00 ч.
Предизвикателства в хирургията на хипоспадия

Проф. Дианантонио Манзони
Милано, Италия

10:00 – 10:30 ч.
Дистална хипоспадия

Доц. Алфредо Берреттини
Милано, Италия

10:30 – 10:40 ч.
Двустранни пневмоторакси, пневмомедиастинум и пневморетроперитонеум при кърмаче 

Толекова Н., Здр. Антонова, Н. Картулев, Я. Пъхнев, А. Влахова, Цв. Георгиев, Хр. Шивачев
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ Детска хирургия

10:40– 10:50 ч.
Случай на спонтанен хемопневмоторакс

Толекова Н., М. Димитров, П. Мутафчиeва, Т. Тенева, С. Михайлова, Н. Картулев, Здр. Антонова, Я. Пъхнев, Хр. Шивачев
МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ Детска хирургия

10:50– 11:00 ч.
Рядък случай на рецидив на вродена лимфна малформация, навлизаща в гръбначния стълб

Даварски А., Дачев Д., Стефанова П., Фахал Ф.
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив

11:00– 11:10 ч.
Хирургично лечение на пилонидални кисти чрез прилагане на VAC терапия

Дачев Д., В. Ташев, С. Иванова, Е. Мошеков, П. Стефанова
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив

11:10– 11:20 ч.
Жлъчнокаменна болест в детска възраст

Калинова Кр., Я. Димчева, К.Георгиев, Г.Минков
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович"

Сесия 2

Модератори: проф. Ст. Станчев, д-р С. Асьов
11:30 – 11:40 ч.
Начален опит с реконструктивно ендопротезиране при тумори в детска възраст

Стоков Л., К. Патриков, Св. Славчев, П. Пейнешки, И. Димитров, А. Дзеров, Г. Георгиев 
УМБАЛ „Св. Анна“ - София

11:40 – 11:50 ч.
Тотално тазобедрено ендопротезиране с използване на двойно - мобилна ацетабуларна компонента

А. Илиев , С. Милев, С. Асьов С, Н. Черкезов
Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Анна“- София

11:50 – 12:00 ч.
Реконструктивно колянно ендопротезиране при тумори

Стоков Л., К. Патриков, Св. Славчев, П. Пейнешки, И. Димитров, А. Дзеров, Г. Георгиев
УМБАЛ „Св. Анна“ - София

12:00 – 12:10 ч.
Алгоритъм при фрактури в тораколумбалния сегмент на гръбначния стълб

Станчев С.1,2, Сл. Кондов1,2, М.. Костадинов1, В. Станчева3, Ал. Стоянов3
1. Отделение по Ортопедия, травматология и спинална хирургия, УМБАЛ „Медика Русе“
2. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Русенски Университет „Ангел Кънчев“
3. Софийски Университет „Климент Охридски“

12:10 – 12:20 ч. 
Oт каква рехабилитация се нуждаят пациентите с лумбални дискови хернии, оперирани по метода на трансфораменна перкутанна дискектомия?

Панайотов К.1,2.,  Я. Папатанасиу3,4
1. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Русенски Университет „Ангел Кънчев“
2. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
3. Катедра Кинезитерапия, Факултет по обществено здраве“ проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МУ-София
4. Катедра Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив

12:20 – 12:30 ч. 
Авулзионни фрактури на предна кръстна връзка при деца

Костадинов Ив., Ал. Костадинов, И. Иванов
УМБАЛ „Света Анна“ – София

12:30- 12:40 ч.
Хирургично лечение на исхемичния мозъчен инсулт

Кондов Сл.1,3, Н. Алиоски2, Р. Калпачки1
1. Отделение по неврохирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“, 
2. УМБАЛ „Света Анна“ – София 
3 .Факултет Обществено здраве и здравни грижи, РУ „Ангел Кънчев“;

12:40 - 12:50 ч.
Универсална система за вентрикулопункция. Клинична корелация – начален опит

Габровски Н1., М. Петров1 , М. Лалева1, Я. Софронов2, Г. Тодоров2 
1. Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
2. Технически университет – София

12:50 - 13:00 ч.
Хирургично лечение на Синовиални кисти – 5 годишен опит

Коцева Я., Илков П., Петров М., Поптодоров Г., Герганов В., Велинов Н., Габровски Н.
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", София

Сесия 3

Модератори: проф. д-р О. Хаджийски, д-р Ж. Димитров
14:00 – 14:10 ч. 
Казуистични донорни участници при лечение на изгаряния

Хаджийски О1,2., Ж. Димитров1, Н. Тютюнджиев1, К.Тонев1,2, П. Бонев1,2
1. Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, “УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

14:10 – 14:20 ч. 
Контралатерална и двустранна профилактична мастектомия. Ползи, тенденции и методи за реконструкция

Ж. Димитров1, О. Хаджийски1,2, Н. Тютюнджиев1, К.Тонев1,2, П. Бонев1,2
1. Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, “УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

14:20 – 14:30 ч.
Социални фактори, които увеличават риска от изгаряния при малолетни

Тонев К., О. Хаджийски
УМБАЛ "Медика Русе"

14:30 - 14:40 ч. 
Сурално ламбо на дистален педикул

Тютюнджиев Н1., О. Хаджийски1,2, Ж. Димитров1, К.Тонев1,2, П. Бонев1,2
1. Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, “УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

14:40 – 14:50 ч. 
Композит графт при субтотална травматична авулзия на ухо (представяне на случай)

Бонев П1,3., О. Хаджийски1,3, Ж. Димитров1, Н. Тютюнджиев1, К. Тонев1,3, Ц. Йоцов1,3, Н. Сеидова2
1. Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, “УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Отделение по Хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
3. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

14:50 – 15:00 ч. 
Видове ламба при кожен карцином в областта на глава и шия

Георгиев С., Истаткова А., С. Симеонов
УМБАЛ „Канев“ Русе

15:00 – 15:10 ч. 
Усложнения след поставяне на интраосални импланти

Трендафилов Ц.
УМБАЛ "Медика Русе"

15:10 – 15:30 ч. 
Дискусия 
Сесия 4

Модератори: Доц. д-р Сл. Кондов, д-р И. Георгиев
16:00– 16:10 ч. 
Клинико-диагностични аспекти на белодробната лангерхансова хистиоцитоза

Георгиев И., С. Симеонов
УМБАЛ „Канев“ Русе 

16:10– 16:20 ч. 
Систематичен преглед и мета-анализ на концепцията за ангиозомите

Петров Ил., Б. Цанков, Д. Георгиев 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен
Отделение по съдова хирургия към Клиника по хирургия на Университетска болница
„Св. Марина“ – Плевен
Медицински Университет – Плевен

16:20 – 16:30 ч. 
Каротидна ендартеректомия при пациент със симптоматична каротидна стеноза

Георгиев И., К. Узунов
УМБАЛ „Медика Русе“

16:30 - 16:40 ч. 
Първична и вторична ампутация спрямо реваскуларизация на
инфраингвинална хронична исхемия застрашаваща крайника

Петров И.
УМБАЛ „Св. Марина“ - Плевен

16:40 – 16:50 ч.
Клиничен случай на пациент с мултифокална атеросклероза, с усложнение след проведено ендоваскуларно лечение

Ставров А., Хр. Георгиев, К. Узунов, Кр. Йорданова
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „Медика Русе“

16:50– 17:00 ч.
Хирургично лечение при пациентка с първичен кожен дифузен Б-клетъчен лимфом

Гълева В1., Я. Коцева1, М. Петров1, Д. Юруков1, О. Богданова2, Н. Габровски1 
1 Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
2 Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

17:00– 17:10 ч.
Синдром на Гризел – диагностика и терапевтичен подход при седемгодишно дете

Йосифов Б.,Емилов М., Коцева Я., Овнарски С., Петров М., Захаринов М., Габровски Н.
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София

17:10– 17:20 ч.
Значение на съвременните технологии за развитие на неврохирургията

Кондов Сл.
УМБАЛ „Медика Русе“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, РУ „Ангел Кънчев“

17:20– 18:00 ч.
Дискусия

25.03.2023 г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №3

Сесия 1

Модератори: 
проф. д-р Н. Събев, дмн, гл. м. с. Т. Гайтанджиева, С. Дюлгерова
14:00 – 14:15 ч. 
Съвременни средства за лечение при изгаряне

Арабаджиева Р.
Операционен блок, УМБАЛ „Медика Русе“

14:15 – 14:30 ч. 
Лечение на трудно зарастващи рани с традиционни и съвременни превръзки

Баркова Д.
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „Медика Русе“

14:30 – 14:45 ч. 
Информираност на студентите от специалност „Медицинска сестра“ за оказване на грижи при изгаряния

Дюлгерова С., Страшилов С., Минева - Димитрова Е.
Медицински университет – Плевен

14:45– 15:00 ч.
Организация на инструментариума и операционната зала при използване на пасивна роботизирана ръка - нов инструмент за по-добра безопасност и точност в гръбначната хирургия

Овнарска Т.
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", София

15:00 – 15:15 ч.
Акушерски грижи за жени със злокачествени новообразувания на женските полови органи

Йорданова Ев., В. Ахмедова
Отделение по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Медика Русе“

15:15 – 15:30 ч.
Модели за ранно следоперативно възстановяване – история и роля на медицинската сестра

Гърбев Г.1, С. Георгиева2
1. Клиника по ендоскопска и обща хирургия, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, 
2. Медицински университет, София, Факултет по обществено здраве, Катедра „Здравни грижи”

15:30 – 15:45 ч.
Поведение на медицинската сестра при обгрижване на пациенти с некротизиращ ентероколит (НЕК)

Медицински университет гр. Пловдив, ФОЗ, Катедра по сестрински грижи, Медицински факултет, Клиника по детска хирургия

15:45 – 16:00 ч.
Приложение на вакуум асистирана технология в детската хирургическа практика

Камжалова Н., С. Иванова, Е. Цветкова, Р. Дикова, Е. Тошкова
Клиника по Детска Хирургия, УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив

26.03.2023 г.

09:45 Ч. – КУЛТУРНА ПРОГРАМА