сборник

Сборник

АКО ЖЕЛАЕТЕ ТРУДЪТ ВИ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В СБОРНИКА С ДОКЛАДИ ОТ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА СИМПОЗИУМА „ПРОЛЕТНИ ХИРУРГИЧНИ ДНИ“ РУСЕ, МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ НА E-MAIL: HIRURG.DNI@GMAIL.COM
-Резюме на български и английски език и пълния текст на научния доклад:

Срок до 09.03.2024 г.

 • Шрифт – Times New Roman (Word);
 • Page setup - top: 20 mm, bottom: 10 mm, left: 20 mm, right: 20 mm;
 • Paper size - a4;
 • Междуредово разстояние - format, paragraph, line spacing: single, отстъп (нов ред на абзац) - format, paragraph, special: first line, by: 1 cm;
 • Заглавие – font size 14, центрирано, bold. •един празен ред. – на български и английски език;
 • Име и фамилия на автора (авторите) и афилиация - на български и английски език;
 • Резюме - на български и английски език, font size 10, italic, до 1000 знака;
 • Ключови думи - на български и английски език, font size 10, italic,1-2 реда;
 • Текст на доклада - font size 12;
 • Разделите на докладите са: ВЪВЕДЕНИЕ, ЦЕЛ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
 • Подзаглавията - по преценка на автора;
 • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Цитираната в текста литература: Списъкът с литература трябва да включва само  произведения, които са цитирани в текста и които са публикувани или приети за публикуване. Лични съобщения и непубликувани произведения трябва да се споменават само в текста. Цитиранията се обозначават със суперскрипт в края на цитата в текста на доклада и се изнасят в секция Използвана литература (библиография) в края на доклада. Цитиранията в секция използвана литература трябва да бъдат подредени по ред на цитирането – последователно по номер. Ако има, включвайте DOI като пълни връзки към DOI във вашия списък с референции (напр. " https://doi.org/abc"). В идеалния случай трябва да бъдат предоставени имената на всички автори, но за седем или повече автори, моля, избройте първите трима автори, последвани от et al.

Пр. 
1.  Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009) Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur J Appl Physiol 105:731-738. https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8

В идеалния случай трябва да се предоставят имената на всички автори, но използването на „et al“ в дълги списъци с автори също ще бъде прието: Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med 965: 325–329 

Общ обем - 6 стр., вкл. Резюмето. Оригиналът на доклада се изпраща на контактното лице в електронен вариант чрез електронна поща в DOC формат. В срок до 09.03.2024 г.